iPad - Tekst invoeren

background image

Tekst invoeren

In sommige apps biedt het slimme toetsenbord automatisch suggesties terwijl u typt om
spelfouten te voorkomen.
Tekst invoeren: Tik op een tekstveld (bijvoorbeeld in een notitie of nieuwe gegevens van
contactpersonen) om het toetsenbord te activeren en tik vervolgens op toetsen van het
toetsenbord.

Als u per ongeluk de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de juiste toets. De letter
wordt pas ingevoerd op het moment dat u de toets loslaat.

Het vorige teken wissen

Tik op

.

Snel een punt en een spatie typen

Tik tweemaal op de spatiebalk. U kunt deze voorziening in- of uitschakelen
in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.

Een hoofdletter typen

Tik op de Shift-toets ( ) voordat u de gewenste letter typt. U kunt ook uw
vinger op de Shift-toets houden en vervolgens met uw vinger naar een
letter schuiven.

Caps Lock inschakelen

Tik tweemaal op de Shift-toets ( ). De Shift-toets wordt blauw en alle
letters die u typt worden weergegeven in hoofdletters. Tik op de Shift-toets
om Caps Lock uit te schakelen.
U kunt deze voorziening in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toetsenbord'.

30

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

Cijfers, interpunctie en symbolen
invoeren

Tik op de nummertoets (

). Tik op de symbooltoets (

) om meer

interpunctietekens en symbolen weer te geven.

Letters met accenttekens of andere
speciale tekens invoeren

Houd uw vinger op de meest overeenkomende toets en schuif met uw
vinger om een variant te selecteren.

Autocorrectie gebruiken om "’s" in
te voeren

Typ "ss". Typ bijvoorbeeld "ssmorgens" om "’s morgens" te krijgen.

Opties instellen voor typen

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.

Het schermtoetsenbord verbergen

Tik op de toetsenbordtoets ( ).

Dicteren

Op een iPad die de dicteerfunctie ondersteunt, kunt u tekst dicteren in plaats van de tekst via het
schermtoetsenbord te typen. Zo kunt u een bericht in Mail of een notitie in Notities dicteren. Om
gebruik te kunnen maken van de dicteerfunctie, moet de iPad zijn verbonden met het internet.
De dicteerfunctie inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Dicteren'.

Tik om te beginnen met dicteren.

Tik om te beginnen met dicteren.

Tekst dicteren: Tik op het schermtoetsenbord op en dicteer de gewenste tekst. Tik nogmaals op

wanneer u klaar bent.

Gedicteerde tekst aan een bericht toevoegen: Tik nogmaals op en ga door met dicteren.
Leestekens invoeren: Spreek het leesteken uit.

Opmerking: De dicteerfunctie is mogelijk niet in alle talen of landen beschikbaar en de
voorzieningen kunnen per land verschillen. Er kunnen kosten voor mobiele data in rekening
worden gebracht.

Tekst wijzigen

Op het Multi-Touch-scherm kunt u tekst die u hebt ingevoerd, heel eenvoudig wijzigen. Met
behulp van het vergrootglas op het scherm kunt u het invoegpunt precies op de juiste positie
plaatsen. En met de greeppunten kunt u snel meer of minder tekst selecteren. U kunt ook tekst en
foto's knippen of kopiëren en deze onderdelen in dezelfde of een andere app plakken.
Het invoegpunt op de gewenste positie plaatsen: Houd uw vinger op de tekst zodat het
vergrootglas verschijnt en sleep het invoegpunt naar de gewenste positie.

31

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

Tekst selecteren: Tik op het invoegpunt om de selectieknoppen weer te geven. Tik op 'Selecteer'
om het aangrenzende woord te selecteren of tik op 'Selecteer alles' om alle tekst te selecteren. U
kunt ook tweemaal op een woord tikken om het te selecteren. Sleep de greeppunten om meer
of minder tekst te selecteren. In alleen-lezendocumenten (zoals webpagina's en e-mails die u
ontvangt) kunt u een woord selecteren door uw vinger op het woord te houden.

Greeppunten

Greeppunten

Tekst knippen of kopiëren

Selecteer tekst en tik vervolgens op 'Knip' of 'Kopieer'.

Tekst plakken

Tik op het invoegpunt en tik vervolgens op 'Plak' om de tekst in te voegen
die u als laatste hebt geknipt of gekopieerd. U kunt ook de gewenste tekst
selecteren en op 'Plak' tikken om de tekst te vervangen.

De laatste bewerking herstellen

Schud de iPad.

Tekst vet of cursief maken of
onderstrepen

Tik op zodra deze knop beschikbaar is en tik vervolgens op 'V/C/O'.

Een definitie zoeken voor een
woord

Tik op een woord om het te selecteren en tik op 'Definieer'.

Alternatieven voor woorden zoeken Tik op een woord, tik op 'Selecteer' en tik op 'Suggestie'. Tik vervolgens op

een suggestie.

Tekst uitlijnen

Selecteer de tekst die u wilt uitlijnen en tik op de pijl naar links of naar
rechts.

Toetsenbordindelingen

Op de iPad kunt u voor het typen gebruikmaken van een gesplitst toetsenbord onder in het
scherm of van een zwevend toetsenbord midden in het scherm.

Een gesplitst toetsenbord
gebruiken

Houd uw vinger op de toetsenbordtoets ( ), schuif uw vinger naar 'Splits'
en laat de toets los.

Het toetsenbord verplaatsen

Houd uw vinger op de toetsenbordtoets ( ), schuif uw vinger naar
'Zwevend' om het toetsenbord naar het midden van het scherm te
verplaatsen en laat de toets los.

Teruggaan naar een volledig
toetsenbord

Houd uw vinger op de toetsenbordtoets ( ), schuif uw vinger naar 'Bijeen
in basis' en laat de toets los.

32

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

Weer een volledig toetsenbord
weergeven onder in het scherm

Houd uw vinger op de toetsenbordtoets ( ), schuif uw vinger naar 'In
basis' en laat uw vinger weer los.

Gesplitst toetsenbord in- of
uitschakelen

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Gesplitst toetsenbord'
en tik op 'Aan' of 'Uit'.

In Instellingen kunt u de toetsenbordindelingen voor softwarematige schermtoetsenborden en
hardwaretoetsenborden opgeven. Welke indelingen er beschikbaar zijn, is afhankelijk van de
toetsenbordtaal. Zie Bijlage B, “Internationale toetsenborden,” op pagina 142.

Voor elke taal kunt u verschillende indelingen selecteren voor het softwarematige
schermtoetsenbord en externe hardwaretoetsenborden. De indeling van het softwarematige
toetsenbord bepaalt de indeling van het toetsenbord op het iPad-scherm. De indeling van het
hardwaretoetsenbord bepaalt de indeling van een Apple Wireless Keyboard dat op de iPad is
aangesloten. Zie “Een Apple Wireless Keyboard gebruiken” op pagina 34.

Een indeling voor het
softwarematige of
hardwaretoetsenbord selecteren

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden',
tik op een taal en selecteer een indeling voor het softwarematige of
hardwaretoetsenbord.

Een internationaal toetsenbord
toevoegen of verwijderen

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden'.

Een internationaal toetsenbord
gebruiken

Houd uw vinger op de toets met de wereldbol ( ) op het
schermtoetsenbord om een lijst met beschikbare talen weer te
geven. Veeg vervolgens met uw vinger om een taal te selecteren. Zie
Bijlage B, “Internationale toetsenborden,” op pagina 142.

Autocorrectie en spellingcontrole

Voor veel talen corrigeert de iPad automatisch spelfouten en doet het apparaat suggesties terwijl
u typt. Als de iPad een suggestie doet voor een woord, kunt u de suggestie accepteren zonder het
typen te onderbreken.

Een suggestie accepteren: Typ een spatie, leesteken of return-teken.
Een suggestie afwijzen: Typ het woord zoals u het wilt en tik op de 'x' naast de suggestie.
Als u de correctie voor een woord steeds weigert, zal de iPad het woord na verloop van tijd
gewoon accepteren.

Daarnaast kunt u instellen dat op de iPad reeds getypte woorden die mogelijk verkeerd gespeld
zijn, worden onderstreept.

33

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

Een verkeerd gespeld woord
vervangen

Tik op het woord en tik vervolgens op een van de alternatieve spellingen.
Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, typt u het gewoon
opnieuw.

Autocorrectie of spellingcontrole
in- of uitschakelen

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.

Een woord aan het
toetsenbordwoordenboek
toevoegen

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'. Tik op 'Nieuw trefwoord'.
Voer in het veld 'Zin' het woord in, maar laat het veld 'Toetscombinatie'
leeg. Zo voegt u het woord toe aan het toetsenbordwoordenboek en wordt
tijdens het typen de spelling niet als fout gezien.

Toetscombinaties

Met toetscombinaties hoeft u maar een paar tekens te typen in plaats van een langer woord of
een zin. De uitgebreide tekst verschijnt wanneer u de toetscombinatie typt. 'ikz' staat bijvoorbeeld
voor 'Ik kom zo!'
Een toetscombinatie aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en tik
vervolgens op 'Nieuw trefwoord'.

Als u een woord of zin aan het toetsenbordwoordenboek wilt toevoegen zodat de iPad niet
probeert om het woord of de zin te corrigeren of te vervangen, laat u het veld 'Trefwoord' leeg:
Een toetscombinatie wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en tik op de
toetscombinatie.

Een Apple Wireless Keyboard gebruiken

Naast het schermtoetsenbord kunt u ook een Apple Wireless Keyboard gebruiken met de iPad.

Het Apple Wireless Keyboard werkt via Bluetooth, zodat u het toetsenbord met de iPad moet
koppelen. Zie “Een Bluetooth-apparaat koppelen” op pagina 40.

Wanneer het toetsenbord eenmaal met de iPad is gekoppeld, wordt de verbinding telkens tot
stand gebracht zodra het toetsenbord zich binnen het bereik bevindt (maximaal 10 meter). U kunt
zien dat het toetsenbord is aangesloten als het schermtoetsenbord niet verschijnt wanneer u in
een tekstveld tikt.
Een andere taal activeren bij gebruik van een hardwaretoetsenbord: Houd de Command-toets
ingedrukt en tik vervolgens op de spatiebalk om de lijst met beschikbare talen weer te geven. Tik
nogmaals op de spatiebalk om een taal te kiezen.
De verbinding op de iPad met een draadloos toetsenbord verbreken: Houd de aan/uit-toets
van het toetsenbord ingedrukt totdat het groene lampje niet meer brandt.
Wanneer het toetsenbord niet meer binnen het bereik is, wordt de verbinding met de
iPad verbroken.
De koppeling van een draadloos toetsenbord met de iPad opheffen: Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Bluetooth', tik op naast de naam van het toetsenbord en tik vervolgens op
'Vergeet dit apparaat'.

Voor draadloze toetsenborden kunt u verschillende indelingen instellen. Zie
Bijlage B, “Internationale toetsenborden,” op pagina 142 en “Toetsenbordindelingen” op pagina 32.

34

Hoofdstuk 3

Basiskenmerken

background image

Zoeken

U kunt zoeken in de standaardapps op de iPad, waaronder Mail, Agenda, Muziek, Video's, Notities
en Contacten. Met Spotlight kunt u in een afzonderlijke app of in alle apps tegelijk zoeken.