iPad - Skriving

background image

Skriving

Når du skal skrive inn tekst, vises det skjermbaserte tastaturet automatisk. Du kan bruke tastaturet
til å skrive inn tekst, for eksempel kontaktinformasjon og e-post- og Internett-adresser. Tastaturet
retter opp skrivefeil, kommer med forslag til fullføring av ordet du skriver, og lærer mens du
bruker det.

27

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Du kan også skrive ved hjelp av et Apple Wireless Keyboard-tastatur. Når du bruker et eksternt
tastatur, vises ikke det skjermbaserte tastaturet. Les «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 31.

Skrive inn tekst

Avhengig av hvilket program du bruker, kan det intelligente tastaturet automatisk foreslå rettelser
mens du skriver, slik at du unngår skrivefeil.
Skriv inn tekst: Trykk på et tekstfelt, for eksempel i et notat eller en ny kontakt, for å vise
tastaturet. Trykk deretter på tastene på tastaturet.

Hvis du trykker på feil tast, kan du dra fingeren til riktig tast. Bokstaven settes ikke inn før du løfter
fingeren fra tasten.

Slett forrige tegn

Trykk på

.

Skriv et punktum og et mellomrom
raskt

Dobbelttrykk på mellomromstasten. Du kan slå av denne funksjonen i
Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Skriv med store bokstaver

Trykk på Skift-tasten før du trykker på en bokstav. Du kan også holde
nede Skift-tasten og deretter flytte fingeren til en bokstav.

Aktiver låsetasten (Caps Lock)

Dobbelttrykk på Skift-tasten . Skift-tasten endrer farge til blå, og alle
bokstavene du skriver, blir store. Trykk på Skift-tasten en gang til for å
deaktivere låsetasten.
Du kan slå av denne funksjonen i Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Skriv tall, tegn og symboler

Trykk på talltasten

. Trykk på symboltasten

for å se flere tegn og

symboler.

Skriv inn tegn med aksent eller
andre alternative tegn

Hold nede den beslektede tasten, og flytt fingeren for å velge en variant.

Bruk autokorrigering til å skrive «’ll» Skriv «lll». For eksempel, skriv «youlll» for å få «you’ll»

Angi alternativer for skriving

Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Skjule det skjermbaserte tastaturet Trykk på Tastatur-tasten .

Diktering

På en iPad som har støtte for diktering, kan du diktere tekst i stedet for å skrive den med
tastaturet på skjermen. Du kan for eksempel diktere en melding i Mail eller Notater. iPad må være
koblet til Internett hvis du skal diktere.

28

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Slå på Diktering Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Diktering.

Trykk for å begynne å diktere.

Trykk for å begynne å diktere.

Dikter tekst: På tastaturet på skjermen trykker du på og dikterer. Når du er ferdig, trykker du på

igjen.

Legg til i en melding: Trykk på igjen, og fortsett å diktere.
Angi tegnsetting: Si tegnet.

Merk: Diktering er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk eller i alle områder, og funksjonene kan
variere etter område. Mobildatakostnader kan komme i tillegg.

Redigere tekst

Med Multi-Touch-skjermen er det enkelt å endre teksten du har skrevet. Når du skal plassere
innsettingspunktet, vises det et forstørrelsesglass på skjermen. Gripepunktene gjør det enkelt
å markere mer eller mindre tekst. Du kan også klippe ut, kopiere og lime inn tekst og bilder i
programmer, eller fra et program til et annet.
Plasser innsettingspunktet: Trykk og hold for å vise forstørrelsesglasset, og dra med fingeren for
å plassere innsettingspunktet.
Marker tekst: Trykk på innsettingspunktet for å vise markeringsknappene. Trykk på Marker for
å markere det tilstøtende ordet, eller trykk på Marker alt for å markere all tekst. Du kan også
dobbelttrykke på et ord for å markere det. Flytt gripepunktene for å markere mer eller mindre
tekst. I skrivebeskyttede dokumenter, for eksempel nettsider eller meldinger du har mottatt,
holder du fingeren nede for å markere et ord.

Gripepunkter

Gripepunkter

Klipp ut eller kopier tekst

Marker tekst, og trykk deretter på Klipp ut eller Kopier.

Lim inn tekst

Trykk på innsettingspunktet, og trykk deretter på Lim inn for å sette inn den
siste teksten du har klippet ut eller kopiert. Du kan også markere tekst og
trykke på Lim inn for å erstatte teksten.

Angre forrige redigering

Rist på iPad.

29

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Få uthevet, kursiv eller
understreket tekst

Når det er tilgjengelig, trykker du på og deretter på B/I/U.

Finn definisjonen for et ord

Trykk på et ord for å markere det, og trykk på Definer.

Finn alternative ord

Trykk på et ord, trykk på Marker, trykk deretter på Foreslå, og trykk på et
foreslått ord.

Rette marger

Når det er tilgjengelig, markerer du teksten du vil ha rette marger på, og
trykker deretter på venstrepilen eller høyrepilen.

Tastaturlayouter

På iPad kan du skrive med et delt tastatur som er nederst på skjermen, eller som kan flyttes til
midten av skjermen.

Bruk delt tastatur

Hold nede Tastatur-tasten , flytt fingeren til Del, og ta bort fingeren.

Flytt tastaturet

Hold nede , flytt fingeren til Løsne for å flytte tastaturet til midten av
skjermen, og ta bort fingeren.

Gå tilbake til fullt tastatur

Hold nede Tastatur-tasten , flytt fingeren til Fest og slå sammen, og ta
bort fingeren.

Gå tilbake til fullt tastatur nederst
på skjermen

Hold nede Tastatur-tasten , flytt fingeren til Fest, og ta bort fingeren.

Slå Delt tastatur av eller på

Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur > Delt tastatur, og trykk deretter på
Av eller På.

Du kan bruke Innstillinger for å angi layout for det skjermbaserte programvaretastaturet og
eksterne maskinvaretastaturer. Hvilke layouter som er tilgjengelige, avhenger av tastaturspråket.
Les Tillegg B, «Internasjonale tastaturer,» på side 135.

Du kan velge forskjellige layouter for det skjermbaserte programvaretastaturet og eksterne
maskinvaretastaturer for hvert av språkene. Layouten for programvaretastatur avgjør layouten for
tastaturet på iPad-skjermen. Layouten for maskinvaretastatur avgjør layouten for Apple Wireless
Keyboard-tastaturer som kobles til iPad. Les «Bruke et Apple Wireless Keyboard» på side 31.

Velg en layout for maskinvare- eller
programvaretastatur

Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer, trykk på et språk,
og velg deretter en layout for et programvare- eller maskinvaretastatur.

Legg til eller fjern et internasjonalt
tastatur

Velg Innstillinger > Generelt > Internasjonalt > Tastaturer.

Bruke et internasjonalt tastatur

Hold nede globustasten på det skjermbaserte tastaturet for å vise listen
med aktiverte språk, og flytt deretter fingeren for å velge et språk. Les
Tillegg B, «Internasjonale tastaturer,» på side 135.

30

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Autokorrigering og stavekontroll

For mange språk korrigerer iPad automatisk stavefeil og foreslår ord mens du skriver. Når iPad
foreslår et ord, kan du godta forslaget uten å avbryte skrivingen.

Godta forslaget: Skriv et mellomrom, tegnsettingstegn eller returtegn.
Avvise et forslag: Skriv ferdig ordet slik du vil ha det, og trykk deretter på «x» ved siden av
forslaget.
Hver gang du avviser et forslag for et ord, blir det mer sannsynlig at iPad godtar ordet uten
endringsforslag.

iPad kan også understreke ord som du allerede har skrevet, som kan inneholde skrivefeil.

Erstatt et feilstavet ord

Trykk på ordet, og trykk deretter på et av stavealternativene.
Hvis ordet du vil ha ikke vises, skriver du det på nytt.

Slå autokorrektur eller stavekontroll
av eller på

Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur.

Legg til et ord i tastaturordlisten

Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur. Trykk på Legg til ny snarvei. Skriv inn
ordet i Uttrykk-feltet, men la Snarvei-feltet stå tomt. Dette legger til ordet i
tastaturordlisten, og det blir ikke gjenkjent som feilstavet når du skriver det.

Snarveier

Snarveier lar deg skrive inn noen få tegn i stedet for et lengre ord eller uttrykk. Den utvidede
teksten vises når du skriver snarveien. For eksempel utvides snarveien «epv» til «Er på vei!»
Opprett en snarvei: Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur, og trykk på Legg til ny snarvei.

Hvis du vil legge til et ord eller uttrykk i tastaturordlisten, slik at iPad ikke prøver å rette eller
erstatte det, lar du Snarvei-feltet stå tomt.
Rediger en snarvei: Velg Innstillinger > Generelt > Tastatur, og trykk på snarveien.

Bruke et Apple Wireless Keyboard

I tillegg til det skjermbaserte tastaturet kan du også bruke et Apple Wireless Keyboard-tastatur
sammen med iPad.

Apple Wireless Keyboard-tastaturet kobles til via Bluetooth, så du må sammenkoble tastaturet
med iPad. Les «Sammenkoble Bluetooth-enheter» på side 37.

Når tastaturet er sammenkoblet med iPad, kobles det til når tastaturet er innenfor rekkevidde
(opptil 10 meter). Hvis det skjermbaserte tastaturet ikke vises når du trykker på et tekstfelt, betyr
det at det eksterne tastaturet er koblet til.

31

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Bytt språk når du bruker et maskinvaretastatur: Hold nede Kommando-tasten og trykk på
mellomromstasten for å vise en liste over tilgjengelige språk. Trykk på mellomromstasten en gang
til for å velge et språk.
Koble et trådløst tastatur fra iPad: Hold inne av/på-knappen på tastaturet til det grønne lyset
slår seg av.
iPad kobles fra tastaturet når tastaturet er utenfor rekkevidde.
Fjern sammenkoblingen mellom et trådløst tastatur og iPad: Velg Innstillinger > Generelt
> Bluetooth, og trykk på ved siden av tastaturnavnet. Deretter trykker du på «Glem denne
enheten».

Du kan bruke forskjellige layouter for et trådløst tastatur. Les Tillegg B, «Internasjonale
tastaturer,» på side 135 og «Tastaturlayouter» på side 30.