iPad - Tilpasse Hjem-skjermen

background image

Tilpasse Hjem-skjermen

Du kan endre plasseringen av programsymbolene på Hjem-skjermen – også Dock-symbolene
nederst på skjermen.

Endre plasseringen av symboler

Du kan opprette flere Hjem-skjermer og organisere programmene dine på dem.

Endre plasseringen av symboler:

1

Hold fingeren på et hvilket som helst program på Hjem-skjermen til det begynner å skjelve.

2

Organiser programmene ved å dra dem.

3

Trykk på Hjem-knappen for å arkivere plasseringen.

Flytt et symbol til en annen skjerm Mens du omorganiserer symboler, kan du dra et symbol til kanten av

skjermen, slik at en ny skjerm vises. Du kan gå tilbake til en tidligere skjerm
og flytte flere symboler til den nye skjermen.

Opprett flere Hjem-skjermer

Mens du endrer plasseringen av symboler, drar du til du kommer til til
Hjem-skjermen lengst til høyre, og drar deretter et program til høyre kant
av skjermen. Du kan opprette opptil 11 Hjem-skjermer. Prikkene over Dock
viser hvor mange skjermer du har, og du kan se hvilken av skjermene som
vises.

Gå til en annen Hjem-skjerm

Dra fingeren til venstre eller høyre på skjermen, eller trykk til høyre eller
venstre for raden med prikker.

Gå til den første Hjem-skjermen

Trykk på Hjem-knappen .

Gjenopprett originallayouten for
Hjem-skjermen

Velg Innstillinger > Generelt > Nullstill, og trykk på Nullstill layout på Hjem-
skjerm. Hvis du nullstiller Hjem-skjermen, fjernes mapper du har opprettet,
og standardbakgrunnsbildet angis for Hjem-skjermen.

Når du kobler iPad til datamaskinen ved hjelp av Dock Connector-til-USB-kabelen, kan du endre
plasseringen for symbolene på Hjem-skjermen, i tillegg til skjermenes rekkefølge, ved hjelp av
iTunes. Marker iPad i sidepanelet i iTunes, og klikk deretter på Programmer-fanen.

Organisere med mapper

Du kan bruke mapper til å organisere symboler på Hjem-skjermen. Du kan ha opptil 20 symboler i
en mappe. iPad gir automatisk mappen et navn når den opprettes, basert på det som er i mappen
når du oppretter den, men du kan endre navnet. Endre plasseringen til mapper ved å dra dem på
Hjem-skjermen eller ved å flytte dem til en ny Hjem-skjerm eller til Dock nederst på skjermen.

26

Kapittel 3

Grunnleggende

background image

Opprett en mappe: Hold fingeren på et symbol til symbolene på Hjem-skjermen begynner å
skjelve, og dra symbolet over et annet symbol.

iPad oppretter en ny mappe som inneholder de to symbolene, og mappenavnet vises. Du kan gi
mappen et nytt navn ved å trykke på navnefeltet.

Legge til et symbol i en mappe

Når symbolene skjelver, drar du symbolet til mappen.

Fjerne et symbol fra en mappe

Mens du endrer plasseringen av symboler, trykker du for å åpne mappen og
drar et symbol ut av mappen.

Åpne en mappe

Trykk på mappen. Du kan deretter trykke på et programsymbol for å åpne
det aktuelle programmet.

Lukke en mappe

Trykk utenfor mappen, eller trykk på Hjem-knappen.

Slett en mappe

Fjern alle symboler fra mappen.
Mappen slettes automatisk når den er tom.

Endre navn på en mappe

Mens du endrer plasseringen av symboler, trykker du for å åpne mappen.
Deretter trykker du på navnet øverst og bruker tastaturet for å skrive inn et
nytt navn.

Når du er ferdig med å organisere Hjem-skjermen, trykker du på Hjem-knappen for å arkivere
endringene.

Mange programmer, for eksempel Mail og App Store, får et varselmerke på symbolet på
Hjem-skjermen med et tall (angir innkommende objekter) eller et utropstegn (angir at det
har oppstått et problem). Hvis programmet er i en mappe, vises merket også på mappen. Et
merke med et tall viser samlet antall objekter som krever din oppmerksomhet, for eksempel
innkommende e-postmeldinger og programoppdateringer. Et varselmerke angir at det er et
problem med programmet.

Endre bakgrunnsbildet

Du kan velge bildene du vil bruke som bakgrunnsbilde for låst skjerm og Hjem-skjermen. Du kan
velge et bilde som fulgte med iPad, eller et bilde fra Kamerarull-albumet eller et annet album på
iPad.

Angi bakgrunnsbilde:

1

Velg Innstillinger > Lysstyrke og bakgrunn, trykk på bildet av den låste skjermen og Hjem-

skjermen, og trykk deretter på Bakgrunn eller Arkiverte bilder.

2

Trykk for å velge et bilde. Hvis du velger et bilde, kan du dra det og knipe for å plassere det eller

zoome inn eller ut til det blir slik du vil ha det.

3

Trykk på Bruk på låst skjerm, Bruk på Hjem-skjerm eller Bruk på begge.