iPad - Robienie zdjęć i nagrywanie wideo

background image

Robienie zdjęć i nagrywanie wideo

Robienie zdjęć: Upewnij się, że przełącznik Aparat/Wideo znajduje się w pozycji , skieruj
aparat iPada na fotografowany obiekt i stuknij

. Zdjęcia można także robić, naciskając przycisk

zwiększania głośności.
Nagrywanie wideo: Przesuń przełącznik Aparat/Wideo do pozycji , a następnie stuknij w

,

aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie. Możesz też nacisnąć w tym celu przycisk zwiększania
głośności.

56

background image

Wykonanie zdjęcia lub rozpoczęcie nagrywania wideo sygnalizowane jest przez iPada dźwiękiem
migawki. Poziom głośności można ustawiać za pomocą przycisków regulacji głośności oraz
przełącznika bocznego.

Uwaga:  W niektórych krajach przełącznik boczny nie wycisza dźwięku migawki.

Podczas ustawiania ostrości i parametrów ekspozycji na ekranie przez chwilę wyświetlany jest
prostokąt. Podczas fotografowania osób iPad (3. generacji) korzysta z funkcji wykrywania twarzy,
aby automatycznie zogniskować ostrość i rozłożyć ekspozycję na maksymalnie 10 twarzy. Każda
wykryta twarz ujmowana jest w prostokąt.

Przybliżanie lub oddalanie

Zsuń palce na ekranie (tylko aparat tylny w trybie aparatu).

Włączanie siatki

Stuknij w Opcje.

Ustawianie ekspozycji

Stuknij w osobę lub obiekt na ekranie.

Blokowanie ekspozycji

Dotknij ekranu i przytrzymaj, aż prostokąt zacznie pulsować. Na
ekranie wyświetlony zostanie napis „Blokada AE”. Ekspozycja pozostanie
zablokowana do momentu ponownego stuknięcia w ekran.

Robienie zrzutu ekranu

Naciśnij i zwolnij przycisk Uśpij/Obudź oraz przycisk Początek . Zrzut
ekranu zostanie dodany do albumu Rolka z aparatu.
Uwaga:  Na iPadzie bez wbudowanego aparatu zrzuty ekranu dodawane są
do albumu Zachowane.