iPad - Skriva

background image

Skriva

Skärmtangentbordet visas automatiskt när du behöver skriva in text. Använd tangentbordet till att
skriva in text i form av exempelvis kontaktinformation, e-brev och webbadresser. Tangentbordet
rättar stavfel, förutser vad du tänker skriva och lär sig medan du använder det.

Du kan också använda Apple Wireless Keyboard till att skriva. När du använder ett externt
tangentbord visas inte skärmtangentbordet. Se ”Använda ett Apple Wireless Keyboard” på
sidan 31.

27

Kapitel 3

Grunderna

background image

Skriva text

Beroende på vilket program du använder kan det intelligenta tangentbordet föreslå rättelser
medan du skriver, så att du snabbt märker om du stavat fel.
Så här skriver du text: Tryck i ett textfält, till exempel i en anteckning eller i en ny kontakt, så att
tangentbordet visas och tryck sedan på tangenterna.

Om du trycker på fel tangent kan du dra fingret till rätt tangent. Bokstaven skrivs inte in förrän du
lyfter fingret från tangenten.

Radera föregående tecken

Tryck på

.

Snabbt skriva en punkt följt av
mellanslag

Tryck två gånger på mellanslagstangenten. Du kan avaktivera den här
funktionen under Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Skriva en versal

Tryck på skifttangenten innan du trycker på en bokstav. Du kan även
hålla ett finger på skifttangenten och sedan dra till en bokstav.

Enbart skriva versaler

Tryck på skiftknappen två gånger . Skifttangenten blir blå och allting
skrivs med versaler. Tryck på skifttangenten så stängs skiftlåset av.
Du kan avaktivera den här funktionen under Inställningar > Allmänt >
Tangentbord.

Skriva siffror, skiljetecken och
symboler

Tryck på sifferknappen

. Du kan visa fler skiljetecken och andra

symboler om du trycker på symbolknappen

.

Skriva tecken med accenter och
andra specialtecken

Håll ned den tangent som ligger närmast önskat tecken och välj en variant
genom att dra med fingret.

Använd automatisk korrigering till
att föra in ”’ll”

Skriv ”lll”. Om du exempelvis skriver ”youlll” ändras det till ”you’ll”.

Ange alternativ för att skriva

Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Gömma skärmtangentbordet

Tryck på tangentbordsknappen .

Diktering

På en iPad som har stöd för diktering kan du diktera text istället för att använda tangentbordet
på skärmen. Du kan till exempel diktera ett meddelande i Mail eller en anteckning i Anteckningar.
iPad måste vara ansluten till Internet när diktering används.

28

Kapitel 3

Grunderna

background image

Så här aktiverar du diktering: Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Diktering

Tryck när du vill börja diktera.

Tryck när du vill börja diktera.

Så här dikterar du text: Tryck på på skärmtangentbordet och börja diktera. När du är klar
trycker du på på nytt.
Så här lägger du till text i ett meddelande: Tryck på igen och fortsätt diktera.
Så här anger du skiljetecken: Säg skiljetecknet.

Obs! Diktering är eventuell inte tillgänglig på alla språk och i alla områden och funktionerna kan
variera mellan olika områden. Avgifter för dataöverföring kan tillkomma.

Redigera text

Med Multi-Touch-skärmen kan du enkelt ändra i text du skrivit. Ett förstoringsglas på skärmen
hjälper dig att placera insättningspunkten precis där du vill ha den. Genom att dra i handtagen
kan du markera mer eller mindre text. Du kan också klippa ut, kopiera och klistra in text och bilder
inom program och mellan program.
Så här placerar du in insättningspunkten: Tryck med fingret tills förstoringsglaset visas och dra
sedan insättningspunkten dit du vill ha den.
Så här markerar du text: Tryck på insättningspunkten så att markeringsknapparna visas. Tryck på
Markera om du vill markera ett intilliggande ord eller på Markera allt om du vill markera all text.
Du kan också markera ett ord genom att dubbeltrycka. Dra i handtagen för att markera mer eller
mindre text. I skrivskyddade dokument, exempelvis webbsidor eller mottagna brev, trycker du och
håller för att markera ett ord.

Handtag

Handtag

Klippa ut eller kopiera text

Markera text och tryck sedan på Klipp ut eller Kopiera.

Klistra in text

Tryck på insättningspunkten och infoga den senaste texten du klippt ut
eller kopierat genom att trycka på Klistra in. Du kan också markera text och
trycka på Klistra in om du vill ersätta texten.

Ångra den senaste redigeringen

Skaka på iPad.

29

Kapitel 3

Grunderna

background image

Göra texten till fetstil, kursiv eller
understruken

Tryck på om knappen är aktiverad och tryck sedan på B/I/U.

Hitta en definition för ett ord

Tryck på ett ord så att det markeras och tryck därefter på Definiera.

Hitta alternativa ord

Tryck på ett ord så att det markeras, tryck på Föreslå och sedan på ett
föreslaget ord.

Marginaljustera text

När det är tillgängligt kan du markera den text du vill marginaljustera och
sedan trycka på höger- eller vänsterpilen.

Tangentbordslayouter

På iPad kan du skriva med ett delat tangentbord som ligger i nederkanten av skärmen, eller som
har lossats och placerats i mitten av skärmen.

Använda ett delat tangentbord

Håll fingret på tangentbordstangenten , dra fingret till Dela och släpp
sedan.

Flytta tangentbordet

Håll fingret på , dra fingret till Lösgör för att flytta tangentbordet till
mitten av skärmen och släpp sedan.

Återgå till ett fullt tangentbord

Håll ned tangentbordstangenten , dra fingret till Docka och för samman
och släpp sedan.

Återgå till ett fullt tangentbord i
nederkanten av skärmen

Håll ned tangentbordstangenten , dra fingret till Docka och släpp sedan.

Aktivera eller avaktivera delat
tangentbord

Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Delat tangentbord och
tryck på Av eller På.

I Inställningar väljer du tangentbordslayouter för skärmtangentbordet och för fysiska
tangentbord som du använder. De tillgängliga layouterna beror på tangentbordsspråket. Se
Bilaga B, ”Utländska tangentbord,” på sidan 138.

För varje språk kan du välja olika layouter för skärmtangentbordet och för eventuella externa
tangentbord. Det virtuella tangentbordets layout bestämmer layouten för tangentbordet på iPad-
skärmen. Det fysiska tangentbordets layout bestämmer layouten på det Apple Wireless Keyboard
du har anslutit till iPad. Se ”Använda ett Apple Wireless Keyboard” på sidan 31.

Välja layout för ett fysiskt
tangentbord eller ett
skärmtangentbord

Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord, tryck på ett
språk och välj en layout för ett fysiskt eller programbaserat tangentbord.

Lägga till eller ta bort ett utländskt
tangentbord

Öppna Inställningar > Allmänt > Internationellt > Tangentbord.

Använda ett utländskt tangentbord Håll ned globtangenten på skärmtangentbordet för att visa en

lista över aktiverade språk. Dra sedan fingret för att välja ett språk. Se
Bilaga B, ”Utländska tangentbord,” på sidan 138.

30

Kapitel 3

Grunderna

background image

Automatisk korrigering och rättstavning

För många språk korrigerar iPad automatiskt felstavningar eller så får du förslag medan du skriver.
När iPad föreslår ett ord kan du acceptera förslaget utan att avbryta skrivandet.

Så här godkänner du förslaget: Skriv ett mellanslag eller ett skiljetecken, eller tryck på
returtangenten.
Så här avvisar du förslaget: Skriv klart ordet som du vill ha det och tryck sedan på ”x” bredvid
förslaget.
Varje gång du avvisar ett förslag för ett visst ord blir det mer troligt att iPad accepterar ordet nästa
gång.

iPad kanske även stryker under ord som du redan har skrivit och som kan vara felstavade.

Ersätta ett felstavat ord

Tryck på ordet och tryck därefter på ett av förslagen.
Om det önskade ordet inte visas i listan skriver du det på nytt.

Slå på eller av automatisk
korrigering och stavningskontroll

Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord.

Lägga till ett ord i ordlistan

Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord. Tryck på Lägg till nytt
kortkommando. Skriv in ordet i fältet Fras, men lämna fältet Kortkommando
tomt. Det här lägger till ordet i tangentbordsordlistan så att det inte
markeras som felstavat nästa gång du skriver det.

Kortkommandon

Med kortkommandon kan du skriva några få tecken i stället för ett långt ord eller en fras. Den
utökade texten visas när du skriver kortkommandot. Till exempel utökas kortkommandot ”mvh”
till ”Med vänlig hälsning”.
Så här skapar du ett kortkommando: Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord och tryck på
Lägg till nytt kortkommando.

Vill du lägga till ett ord eller en fras i tangentbordsordlistan så att iPad inte försöker korrigera eller
ersätta det låter du fältet Kortkommando vara tomt.
Så här redigerar du ett kortkommando: Öppna Inställningar > Allmänt > Tangentbord och tryck
på kortkommandot.

Använda ett Apple Wireless Keyboard

Utöver skärmtangentbordet kan du även använda ett Apple Wireless Keyboard med iPad.

Apple Wireless Keyboard ansluts via Bluetooth, så du måste parkoppla tangentbordet med iPad.
Se ”Parkoppla Bluetooth-enheter” på sidan 37.

31

Kapitel 3

Grunderna

background image

När tangentbordet är parkopplat med iPad ansluts det så fort det befinner sig inom räckvidden
(upp till 10 m). Du märker att tangentbordet är anslutet om skärmtangentbordet inte visas när du
trycker i ett textfält.
Så här växlar du språk när du använder ett fysiskt tangentbord: Håll ner kommandotangenten
och tryck på mellanslag så visas en lista över tillgängliga språk. Tryck på mellanslag igen om du vill
välja ett annat språk.
Så här kopplar du loss ett trådlöst tangentbord från iPad: Håll strömbrytaren på tangentbordet
intryckt tills den gröna lampan släcks.
iPad kopplar bort tangentbordet när det är utanför räckvidden.
Så här tar du bort parkopplingen mellan ett trådlöst tangentbord och iPad: I Inställningar väljer
du Allmänt > Bluetooth, trycker på bredvid tangentbordets namn och trycker sedan på Glöm
den här enheten.

Du kan välja olika layouter för ett trådlöst tangentbord. Se Bilaga B, ”Utländska tangentbord,” på
sidan 138 och ”Tangentbordslayouter” på sidan 30.