iPad - การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ

background image

การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ

ส่งรูปภาพหรือวิดีโอในข้อความอีเมล ข้อความ หรือทวิต: เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ แล้วแตะ

ถ้าคุณไม่เห็น แตะหน้าจอเพื่อแสดงที่ควบคุม

การใช้ทวิต คุณต้องลงทะเบียนใช้งานบัญชี Twitter ไปที่ตั้งค่า > Twitter
ขนาดจำกัดของไฟล์แนบขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ iPad อาจมีการบีบอัดรูปภาพและวิดีโอที่แนบ

ถ้ามีความจำเป็น

ส่งรูปภาพหรือวิดีโอหลายจำนวน

ขณะที่ดูรูปย่อ แตะ เลือกรูปภาพและวิดีโอ แล้วแตะแบ่งปัน

คัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ

แตะ แล้วแตะคัดลอก

คัดลอกรูปภาพและวิดีโอหลายจำนวน

แตะ เลือกรูปภาพและวิดีโอ แล้วแตะคัดลอก

วางรูปภาพหรือวิดีโอในข้อความอีเมลหรือ

ข้อความ

แตะบริเวณที่คุณต้องการวางรูปหรือวิดีโอค้างไว้ แล้วแตะวาง

57

บทที่ 10

รูปภาพ

background image

บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอจากข้อความอีเมล แตะเพื่อดาวน์โหลดรายการนั้นหากจำเป็น

แตะรูปภาพหรือแตะวิดีโอค้างไว้ แล้วแตะบันทึก

บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอจากข้อความ

แตะภาพในบทสนทนา แตะ แล้วเลือกบันทึก

บันทึกรูปภาพจากหน้าเว็บ

แตะรูปภาพค้างไว้ แล้วแตะบันทึกรูปภาพ

รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับ หรือคุณบันทึกจากหน้าเว็บจะถูกบันทึกไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ

(หรืออยู่ที่รูปภาพบันทึกบน iPad ที่ไม่มีกล้อง)