iPad - แสดงสภาพการจราจร

background image

หากมีข้อมูล คุณสามารถแสดงสภาพการจราจรของถนนสายหลักและทางด่วนต่างๆ บนแผนที่
แสดงสภาพการจราจร: แตะหรือลากมุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วเปิดหรือปิดจราจร
การดูการจราจรบนทางด่วนจะมีการลงรหัสสี ตามความคล่องตัวของระบบการจราจร:

สีเทา หมายถึง ไม่สามารถใช้งานข้อมูลนี้ได้

Â

สีเขียว หมายถึง จำกัดความเร็ว

Â

สีเหลือง หมายถึง ต

Â

่ำกว่าความเร็วที่จำกัด

แดง หมายถึง หยุดและไป

Â

สภาพจราจรอาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่

80

บทที่ 17

แผนที่