iPad - การป้อน

background image

การป้อนข้อความ

คีย์บอร์ดอัจฉริยะอาจเสนอคำแก้ไขขณะที่คุณพิมพ์เพื่อป้องกันคำพิมพ์ผิด แต่ก็ขึ้นอยู่กับแอปฯ

ที่คุณกำลังใช้งานอยู่
ป้อนข้อความ: แตะช่องข้อความ เช่น ที่อยู่ในโน้ตหรือชื่อผู้ติดต่อใหม่ เพื่อเปิดคีย์บอร์ดขึ้น

จากนั้นแตะคีย์บนคีย์บอร์ด

26

บทที่ 3

พื้นฐานเบื้องต้น

background image

หากคุณกดคีย์ผิด คุณสามารถเลื่อนนิ้วเพื่อไปแตะที่คีย์ที่ถูกต้อง จะไม่มีการใส่ตัวอักษรใดๆ

จนกว่าคุณจะปล่อยนิ้วออกจากคีย์นั้นๆ

การลบอักษรก่อนหน้า

แตะ

ใส่จุดหรือช่องว่างอย่างรวดเร็ว

แตะสองครั้งที่คีย์สเปซ คุณสามารถเปิด/ปิดคุณสมบัตินี้ได้ในตั้งค่า > ทั่วไป >

คีย์บอร์ด

พิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่

แตะที่แป้น Shift ก่อนแตะแป้นอื่น หรือแตะและกดแป้น Shift ค้างไว้

แล้วเลื่อนนิ้วไปที่ตัวอักษร

เปิดใช้ Caps Lock

แตะสองครั้งที่แป้น Shift แป้น Shift จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน และตัวอักษรที่

คุณพิมพ์จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แตะแป้น Shift นั้นเพื่อปิดใช้ Caps Lock
คุณสามารถเปิด/ปิดคุณสมบัตินี้ได้ในตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด

ใส่คีย์หมายเลข สัญลักษณ์

หรือเครื่องหมาย

แตะแป้นหมายเลข

แตะแป้นสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มเครื่องหมายหรือ

สัญลักษณ์

ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรือสลับ

อักษรอื่นๆ

แตะแป้นที่เกี่ยวข้องค้างไว้ แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการ

ตั้งรายการตัวเลือกสำหรับการพิมพ์

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด

ซ่อนคีย์บอร์ดหน้าจอ

แตะแป้นหมายเลข

แก้ไขคำ

หน้าจอสัมผัสช่วยทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนข้อความที่คุณได้ป้อนเข้าไว้ แว่นขยายหน้าจอจะช่วยให้คุณ

วางตำแหน่งจุดแทรกได้อย่างแม่นยำ ขอบจับบนข้อความช่วยให้คุณสามารถเลือกหรือตัดข้อความได้

อย่างง่ายดาย คุณสามารถตัด คัดลอกและวางข้อความและรูปภาพภายในแอปฯ หรือผ่านแอปฯ อื่นๆ
วางตำแหน่งแทรก: แตะค้างไว้เพื่อเปิดใช้แว่นขยาย แล้วลากนิ้วไปที่ตำแหน่งที่ต้องการแทรก

27

บทที่ 3

พื้นฐานเบื้องต้น

background image

เลือกข้อความ: แตะตำแหน่งแทรกเพื่อให้ปุ่มเลือกปรากฏขึ้น แตะเลือกเพื่อเลือกคำที่อยู่ติดกันถัดไป

หรือแตะเลือกทั้งหมดเพื่อเลือกข้อความทั้งหมด คุณยังสามารถแตะสองครั้งที่คำเพื่อเลือกคำนั้น

ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความเพิ่มหรือตัดถอนข้อความ สำหรับเอกสารเพื่อการอ่านอย่างเดียว เช่น

หน้าเว็บ หรือข้อความ ที่คุณได้รับ แตะคำนั้นๆ ค้างไว้

ขอบจับ

ตัดหรือคัดลอกข้อความ

เลือกข้อความ แล้วแตะ ตัด หรือ คัดลอก

วางข้อความ

แตะตำแหน่งแทรก แล้วแตะวางเพื่อแทรกข้อความล่าสุดที่คุณตัดหรือคัดลอก

หรือเลือกข้อความ แล้วแตะวางเพื่อแทนที่ข้อความ

ยกเลิกการแก้ไขล่าสุด

เขย่า iPad หรือแตะยกเลิกบนคีย์บอร์ด

ทำให้ตัวอักษรเข้ม เอียง หรือ ขีดเส้นใต้ แตะ เมื่อพร้อมใช้งาน แล้วแตะ B/I/U
ค้นหาคำนิยามสำหรับคำศัพท์

แตะคำศัพท์ที่ต้องการ จากนั้นแตะพจนานุกรม

ค้นหาคำอื่นๆ

แตะคำศัพท์ที่ต้องการ จากนั้นแตะคำแนะนำ และแตะคำที่ได้รับการแนะนำมา

จัดบรรทัดข้อความ

เมื่อสามารถใช้งานได้ เลือกข้อความที่ต้องการจัดบรรทัด

จากนั้นแตะลูกศรซ้ายหรือขวา

รูปแบบของคีย์บอร์ด

บน iPad คุณสามารถใช้งานคีย์บอร์ดแบบแยกที่อยู่ด้านล่างหรือตรงกลางของหน้าจอ อีกทั้งสามารถ

ปล่อยคีย์บอร์ดออกจากแท่นได้

ใช้การแยกคีย์บอร์ด

แตะค้างไว้ที่คีย์รูปคีย์บอร์ด เลื่อนนิ้วของคุณเพื่อแยก

และจากนั้นปล่อยออก

การย้ายคีย์บอร์ด

แตะค้างไว้ เลื่อนนิ้วของคุณเพื่อปล่อยออกจากแท่นสำหรับย้ายคีย์บอร์ดไป

ยังตรงกลางของหน้าจอ และจากนั้นปล่อยนิ้วออก

การกลับไปรวมตัวกันของคีย์บอร์ด

แตะค้างไว้ที่คีย์รูปคีย์บอร์ด เลื่อนนิ้วของคุณเพื่อวางบนแท่นและรวมตัวกัน

จากนั้นปล่อยออก

กลับไปรวมตัวกันของคีย์บอร์ดที่

ด้านล่างของหน้าจอ

แตะค้างไว้ที่คีย์รูปคีย์บอร์ด เลื่อนนิ้วของคุณเพื่อกลับไปวางบนแท่น

และจากนั้นปล่อยออก

เปิดหรือปิดแยกคีย์บอร์ด

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด > คีย์บอร์ดแยกออก จากนั้นเปิดหรือปิด

28

บทที่ 3

พื้นฐานเบื้องต้น

background image

คุณสามารถใช้ตั้งค่าเพื่อตั้งรูปแบบของคีย์บอร์ดซอฟต์แวร์บนหน้าจอหรือคีย์บอร์ดฮาร์ดแวร์แบบต่างๆ

รูปแบบคีย์บอร์ดที่มีให้ใช้ขึ้นอยู่กับคีย์บอร์ดภาษานั้นๆ

โปรดดู ภาคผนวก B “คีย์บอร์ดนานาชาติ” ที่หน้า 128
ในแต่ละภาษา คุณสามารถเลือกให้คีย์บอร์ดบนหน้าจอและคีย์บอร์ดฮาร์ดแวร์ภายนอกต่างกันได้

รูปแบบคีย์บอร์ดแบบซอฟต์แวร์จะกำหนดรูปแบบคีย์บอร์ดบนหน้าจอของ iPad

คีย์บอร์ดฮาร์ดแวร์เสริมจะกำหนดรูปแบบของคีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ที่ต่อกับ iPad

โปรดดู “ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple” ที่หน้า 30

เลือกฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์รูปแบบ

คีย์บอร์ด

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > คีย์บอร์ด แตะเลือกภาษา

จากนั้นเลือกซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์รูปแบบคีย์บอร์ด

เพิ่มหรือลบคีย์บอร์ดนานาชาติ

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > คีย์บอร์ด

ใช้คีย์บอร์ดนานาชาติ

แตะแป้น Globe ค้างไว้ บนหน้าจอคีย์บอร์ดเพื่อแสดงรายการของภาษาที่

เปิดใช้งาน จากนั้นเลื่อนนิ้วเพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ

โปรดดู ภาคผนวก B “คีย์บอร์ดนานาชาติ” ที่หน้า 128

การเสนอคำอัตโนมัติและการสะกดคำ

ในหลายๆ ภาษา iPad จะแก้ไขคำโดยอัตโนมัติหรือเสนอคำแนะนำขณะที่คุณพิมพ์ เมื่อ iPad

เสนอการแก้ไข คุณไม่จำเป็นต้องหยุดพิมพ์เพื่อยอมรับคำเสนอแนะเหล่านั้น

ยอมรับการเสนอแนะ: แตะสเปซ จุดลูกน้ำ หรือคืนค่าตัวอักษร
ปฎิเสธการเสนอแนะ: เพื่อจบการป้อนคำที่คุณต้องการ ให้แตะ “x” ถัดจากคำที่แนะนำ
แต่ละครั้งที่คุณปฎิเสธคำเสนอแนะที่เหมือนเดิม iPad จะค่อยๆ ยอมรับคำนั้นๆ ของคุณแทน
iPad อาจจะยังขีดเส้นใต้คำที่คุณพิมพ์แล้วเห็นว่าสะกดผิด

เขียนทับคำที่สะกดผิด

แตะที่คำ แล้วแตะที่ทำคำสะกดคำใดคำหนึ่ง
ถ้าคำที่คุณต้องการไม่ปรากฎ แก้ไขคำโดยการพิมพ์ใหม่

เปิดหรือเปิดเสนอคำอัตโนมัติหรือ

การสะกดคำ

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด

เพิ่มคำลงในพจนานุกรม

ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด เพิ่มคีย์ลัดใหม่ ป้อนคำในช่องของวลี

แต่อย่าปล่อยให้ช่องคีย์ลัดว่าง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคำไปยังพจนานุกรมส่วนตัว

ของคุณ และมันจะไม่บ่งชี้ว่าเป็นการสะกดขณะที่คุณป้อน

ทางลัดไปยังพจนานุกรมส่วนตัว

ทางลัดให้คุณพิมพ์เพียงไม่กี่ตัวอักษรแทนการพิมพ์คำหรือประโยคที่ยาว ตัวหนังสือที่เหลือจะปรากฎ

เมื่อคุณพิมพ์คีย์ลัด ตัวอย่างเช่น คีย์ลัดของ "omw" สามารถขยายเป็น "On my way!"
สร้างคีย์ลัด: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด แล้วแตะเพิ่มคีย์ลัดใหม่

29

บทที่ 3

พื้นฐานเบื้องต้น

background image

เพิ่มคำหรือวลีให้กับพจนานุกรมของคุณ เพื่อป้องกัน iPad ในการพยายามที่จะแก้ไขหรือใช้คำแทน

โดยอย่าปล่อยให้ช่องคีย์ลัดว่าง
แก้ไขคีย์ลัด: ไปที่ตั้งค่า > ทั่วไป > คีย์บอร์ด แล้วแตะคีย์ลัด

ใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple

ในการเพิ่มไปยังหน้าจอคีย์บอร์ด คุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple กับ iPad
คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple ต่อเข้าผ่านบลูทูธ ดังนั้นคุณต้องจับคู่คีย์บอร์ดกับ iPad

โปรดดู “การจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ” ที่หน้า 35
หากได้มีการจับคู่คีย์บอร์ดกับ iPad ไว้แล้วครั้งหนึ่ง คีย์บอร์ดนั้นจะทำการเชื่อมต่อทุกครั้งที่อยู่ภายใน

ระยะ (สูงสุดถึง 33 ฟุต หรือ 10 เมตร) คุณสามารถบอกได้ว่าคีย์บอร์ดได้เชื่อมต่อหรือไม่หาก

คีย์บอร์ดหน้าจอไม่ปรากฎอยู่โดยแตะที่ช่องข้อความ
เปลี่ยนภาษาเมื่อใช้คีย์บอร์ดเสริม: กดแป้น Command ค้างไว้ และแตะแป้น Space เพื่อแสดง

รายการภาษาที่พร้อมให้ใช้งาน แตะแป้น Space อีกครั้งเพื่อเลือกใช้ภาษา
ยกเลิกการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดไร้สายจาก iPad: กดปุ่ม Power บนคีย์บอร์ดจนกระทั่งไฟสีเขียวดับไป
iPad จะยกเลิกการเชื่อมต่อ หากคีย์บอร์ดอยู่นอกระยะ
ยกเลิกการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดไร้สายจาก iPad: ในตั้งค่า ไปที่ทั่วไป > แตะเลือกบลูทูธ

ถัดจากชื่อคีย์บอร์ด แล้วแตะ "เลิกใช้อุปกรณ์นี้"
คุณสามารถเลือกใช้รูปแบบอื่นสำหรับคีย์บอร์ดไร้สาย

โปรดดู ภาคผนวก B “คีย์บอร์ดนานาชาติ” ที่หน้า 128 และ “รูปแบบของคีย์บอร์ด” ที่หน้า 28