iPad - การพิมพ์

background image

การพิมพ์เอกสาร

AirPrint ใช้เครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งงานพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์ของคุณอย่างไร้สาย iPad

และเครื่องพิมพ์ต้องต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน
พิมพ์เอกสาร:

1

แตะ หรือ (ขึ้นอยู่กับแอปฯ ที่คุณกำลังใช้อยู่) แล้วแตะพิมพ์

2

แตะเลือกเครื่องพิมพ์เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์

3

ตั้งตัวเลือกของเครื่องพิมพ์ เช่น จำนวนชุด พิมพ์สองหน้า (หากเครื่องพิมพ์ทำได้) เป็นต้น แอปฯ บาง

ตัวยังให้คุณตั้งช่วงของหน้าที่จะพิมพ์

31

บทที่ 3

พื้นฐานเบื้องต้น

background image

4

แตะพิมพ์

ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮม ขณะที่เอกสารกำลังพิมพ์อยู่ แอปฯ ศูนย์พิมพ์จะปรากฏเป็นแอปฯ

ล่าสุด ป้ายกำกับบนไอคอนนั้นจะแสดงจำนวนเอกสารที่พร้อมจะพิมพ์ ซึ่งรวมทั้งเอกสารที่กำลังพิมพ์

อยู่ขณะนั้นด้วย

ดูสถานะของงานพิมพ์

คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง แตะไอคอนศูนย์พิมพ์ แล้วเลือกงานพิมพ์

ยกเลิกงานพิมพ์

คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง แตะไอคอนศูนย์พิมพ์ เลือกงานพิมพ์

แล้วแตะเลิกพิมพ์