iPad - การส่งข้อความให้กับกลุ่ม

background image

การส่งข้อความให้กับกลุ่ม

กลุ่มข้อความจะให้คุณส่งข้อความให้กับผู้รับได้จำนวนหลายราย
ส่งข้อความให้กับกลุ่ม: แตะ แล้วป้อนผู้รับจำนวนหลายราย