iPad - การสลับคีย์บอร์ด

background image

การสลับคีย์บอร์ด

ในการป้อนข้อความเป็นภาษาอื่น ให้สลับคีย์บอร์ด
สลับคีย์บอร์ดขณะกดแป้นพิมพ์: แตะแป้น Globe ค้างไว้ เพื่อแสดงคีย์บอร์ดภาษาอื่นๆ ที่มีใช้งาน

ในการเปลี่ยนคีย์บอร์ดจากรายการ เลื่อนนิ้วไปที่ชื่อของคีย์บอร์ด แล้วปล่อย แป้น Globe จะแสดง

เมื่อคุณเปิดใช้คีย์บอร์ดมากกว่า 1 ภาษา
คุณยังสามารถแตะ แตะ เมื่อพร้อมใช้งาน ที่ชื่อของคีย์บอร์ดที่เปิดใช้งานล่าสุดจะปรากฏขึ้น

อย่างย่อ แตะค้างไว้เพื่อใช้คีย์บอร์ดอื่นที่เปิดใช้งาน
คีย์บอร์ดภาษาอื่นๆ สามารถให้พิมพ์ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ

ซึ่งไม่ปรากฏอยู่บนคีย์บอร์ดได้
ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรือสลับอักษรอื่นๆ : แตะตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องค้างไว้

แล้วเลื่อนนิ้วเพื่อเลือกตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น กรณีคีย์บอร์ดภาษาไทย คุณสามารถเลือก

ตัวเลขไทยได้โดยแตะแป้นตัวเลขอารบิคที่ตรงกับตัวเลขไทยค้างไว้